Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ConnectingTheDots B.V.

ConnectingTheDots B.V. (hierna:" ConnectingTheDots") is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zwolle onder nummer 08185975.

 1. Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen ter zake van Levering van producten, gebruiksrechten en/of diensten door ConnectingTheDots aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
  2. In geval specifieke bepalingen in de Overeenkomst of een van de Bijlagen bij deze voorwaarden strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bijzondere bepalingen, waarbij het bepaalde in de Overeenkomst zal prevaleren boven het bepaalde in de Bijlagen.
  3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt.
  4. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden welke de Opdrachtgever eventueel gebruikt zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en ConnectingTheDots.
  5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 2. Definities

  Tenzij uit de context anders blijkt, zal worden verstaan onder:

  1. Apparatuur

   De apparatuur, al dan niet gespecificeerd in of bij de overeenkomst, waarop of in samenhang waarmee de Programmatuur door ConnectingTheDots dient te worden geïmplementeerd en dient te functioneren of de diensten of de producten door ConnectingTheDots dienen te worden geleverd.

  2. Beschikbaarheid

   De mate waarin ConnectingTheDots zelve de Programmatuur ter beschikking kan stellen. Nadrukkelijk wordt hiermee niet bedoeld de beschikbaarheid die bijvoorbeeld een hostende partij garandeert, of de beschikbaarheid van door Opdrachtgever ingerichte c.q. beheerde servers waarop de Programmatuur draait. Het een en ander tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

  3. Fout

   Het niet voldoen aan (een of meerdere) expliciet door ConnectingTheDots schriftelijk kenbaar gemaakte en overeengekomen functionele specificatie(s) die van substantieel belang zijn voor hetgeen is overeengekomen. Van een Fout is voorts alleen sprake indien deze door contractpartij kan worden aangetoond en (in geval van Programmatuur) kan worden gereproduceerd.

  4. Implementatie

   Het op de overeengekomen wijze invoeren van Programmatuur op de Apparatuur op een zodanige wijze dat de Programmatuur conform de overeengekomen specificaties functioneert;

  5. Levering

   Het feitelijk ter beschikking stellen van zaken en/of (de resultaten van) diensten door ConnectingTheDots aan Opdrachtgever of aan een door Opdrachtgever aangewezen derde;

  6. Materialen

   De voor het gebruik, Implementatie en wijziging van de Programmatuur benodigde hulpmaterialen, zoals supplies, interfaces, compilers etc.;

  7. Opdrachtgever

   De wederpartij van ConnectingTheDots bij aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen;

  8. Overeenkomst

   De overeenkomst tussen ConnectingTheDots en Opdrachtgever waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen ten aanzien van de door ConnectingTheDots aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen Programmatuur c.q. door ConnectingTheDots te leveren diensten en/of producten zijn neergelegd;

  9. Programmatuur

   De door ConnectingTheDots aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen Programmatuur, zoals vastgelegd in het Functioneel Ontwerp (FO).

  10. Kanalen

   Digitale verkoop-, marketing- of klantcontactuitingen die onderdeel zijn van de Programmatuur zoals webshops, websites, datafeeds, printuitingen enzovoort. De afgenomen Kanalen zijn expliciet vastgelegd in de Overeenkomst.

 3. Totstandkoming overeenkomsten

  1. Alle aanbiedingen door ConnectingTheDots gedaan zijn dertig (30) dagen geldig en geheel vrijblijvend.
  2. Indien bij aanvaarding wordt afgeweken van het door ConnectingTheDots gedane aanbod, wordt deze aanvaarding door ConnectingTheDots aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Indien zij daarop wil ingaan, doet ConnectingTheDots een nieuw aanbod, waarop de artikelen 3.1 en 3.2 van toepassing zijn.
  3. Tenzij ConnectingTheDots haar aanbod herroept, komt een Overeenkomst tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding van ConnectingTheDots. De inhoud van de Overeenkomst wordt vastgelegd in een door beide partijen te ondertekenen akte.
 4. Termijnen

  1. Overeengekomen (op)levertermijnen van ConnectingTheDots gaan eerst in, nadat de eventuele bij opdracht verschuldigde aanbetalingssom door ConnectingTheDots is ontvangen. Deze termijn kan voorts verlengd worden door ConnectingTheDots indien de Opdrachtgever (te beoordelen door ConnectingTheDots) alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie (nog) niet aan ConnectingTheDots heeft verstrekt.
  2. ConnectingTheDots is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van de overeengekomen termijnen. Daarvoor is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan ConnectingTheDots een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen welke tenminste dertig (30) dagen zal belopen.
 5. Licentie en Gebruikersrecht

  1. De afgenomen licentie(s) zoals vermeld in de overeenkomst met ConnectingTheDots ten aanzien van het gebruik van Programmatuur verlenen aan Opdrachtgever het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Programmatuur, indien overeengekomen met inbegrip van aanvullingen en nieuwe versies, in voor een computer leesbare taal (objectcode) op de in de Overeenkomst gespecificeerde configuratie te gebruiken, met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst.
  2. De afgenomen licentie(s) geeft de afnemer het recht tot het gebruik van de Programmatuur en de Kanalen die expliciet zijn afgenomen zoals deze zijn vermeld in de Overeenkomst.
  3. De afgenomen licentie(s) geeft Opdrachtgever een gebruikersrecht op de Programmatuur inclusief de in de overeenkomst benoemde kanalen.
  4. Bij gebreke van een specificatie van de configuratie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt, geldt de configuratie waarop de Programmatuur voor het eerst is gebruikt als de configuratie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.
  5. Onverminderd het elders bepaalde, omvat het gebruiksrecht uitsluitend het recht om de Programmatuur te laden en uit te voeren.
  6. Het is Opdrachtgever verboden om de door ConnectingTheDots ter beschikking gestelde Programmatuur en de daarbij behorende Documentatie en vertrouwelijke informatie in welke vorm dan ook te kopiëren (waaronder mede begrepen decompileren), openbaar te maken dan wel aan derden toestemming te geven deze te kopiëren, openbaar te maken, aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen, behoudens in gevallen waarin de Wet dwingendrechtelijk het tegendeel bepaalt.
  7. Het gebruiksrecht is behoudens uitdrukkelijke toestemming van ConnectingTheDots niet aan derden overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Programmatuur te verkopen, in (sub)licentie te geven, verhuren, uit te lenen, vervreemden, verpanden of op welke andere wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
  8. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Programmatuur te (doen) wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten (waartoe steeds ConnectingTheDots een eerste verzoek zal dienen te krijgen), voor zover zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de Programmatuur (nadrukkelijk dus ziend op hetgeen in de offerte daaromtrent is gesteld) voortvloeiende regulier gebruik daarvan. ConnectingTheDots garandeert nadrukkelijk geen fitness for use garantie op de programmatuur (ziend op de specifieke toepassing ervan bij Opdrachtgever).
  9. Indien Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt of laat ontwikkelen dan wel het voornemen heeft dat te (laten) doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur met de Programmatuur informatie nodig heeft om de interoperabiliteit te realiseren, zal Opdrachtgever aan ConnectingTheDots schriftelijk en gedetailleerd verzoeken om de benodigde informatie.
  10. Binnen redelijke termijn zal ConnectingTheDots daarop mededelen of en onder welke voorwaarden (w.o. begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden te stellen aan eventueel door Opdrachtgever in te schakelen derden) Opdrachtgever de gevraagde informatie kan verkrijgen.
  11. Back-up. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is het aan Opdrachtgever toegestaan om een back-up kopie te maken en in zijn bezit te hebben. Die back-up kopie dient van dezelfde labels en aanduidingen als het originele exemplaar en/of de originele drager van de betreffende Programmatuur te zijn voorzien.
 6. Maintenance fee van de Programmatuur

  1. Onderdeel van de Overeenkomst is de maintenance fee. De maintenance fee garandeert de Opdrachtgever de Beschikbaarheid van de Programmatuur gedurende de gehele periode dat de Overeenkomst van kracht is.
  2. ConnectingTheDots pleegt steeds met veronderstelde goedkeuring en toestemming preventief en correctief onderhoud op de Programmatuur. Op deze onderhouden Programmatuur (upgrades) zijn deze zelfde voorwaarden van toepassing.
  3. Gebruiker wordt over een uit te voeren upgrade geïnformeerd.
  4. Garanties en/of maintenanceverplichtingen van ConnectingTheDots vervallen indien Opdrachtgever weigert de meest recente upgrades te (laten) installeren.
  5. De kosten van een upgrade zijn gedekt door de jaarlijkse maintenance fee.
 7. Prijzen

  1. Tenzij anders vermeld, zijn de door ConnectingTheDots geoffreerde en/of tussen partijen overeengekomen prijzen en (licentie)vergoedingen steeds exclusief omzetbelasting, reiskosten, bekabeling, verbruiksgoederen, vervoers-, Implementatie- en installatiekosten en operating systeem-, database- en overige softwarelicenties benodigd om de Programmatuur te kunnen gebruiken.
  2. Indien ConnectingTheDots buiten eigen toedoen ter uitvoering van de Overeenkomst in plaats van de overeengekomen producten en/of materialen andere producten en/of materialen dient te gebruiken, zijn de eventueel daarmee gepaard gaande meerkosten geheel voor rekening van de Opdrachtgever.
 8. Betaling

  1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van aan ConnectingTheDots verschuldigde bedragen uiterlijk binnen 30 dagen na de dagtekening van de desbetreffende factuur plaats te vinden. Betaling zal geschieden in EURO.
  2. Een betaling is eerst voltooid op de dag waarop het bedrag op de bankrekening van ConnectingTheDots is bijgeschreven.
  3. Bij niet tijdige betaling van de maandelijkse vergoedingen en/of facturen zal ConnectingTheDots een herinnering sturen. Wanneer na de herinnering geen betaling is ontvangen is ConnectingTheDots gerechtigd de Gebruiker in gebreke te stellen. Na de ingebrekestelling heeft de Gebruiker alsnog vijf (5) werkdagen de tijd om de vergoedingen alsnog te voldoen. Indien na deze termijn van vijf (5) dagen geen volledige betaling van de vergoeding is ontvangen, worden de Diensten opgeschort. Dergelijke opschorting heeft geen gevolgen voor de verplichtingen van de Gebruiker; de maandelijkse vergoedingen en/of de gefactureerde extra uren blijven onverminderd verschuldigd gedurende de periode van opschorting.
  4. Bij ingebrekestelling is de Opdrachtgever vanaf de dag waarop betaling aan ConnectingTheDots uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.
  5. Ieder beroep op verrekening van de Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij het beroep op verrekening een vordering op ConnectingTheDots betreft welke ConnectingTheDots onvoorwaardelijk heeft erkend.
 9. Aansprakelijkheid

  1. ConnectingTheDots is nimmer gehouden tot enige vergoeding van door Opdrachtgever of derden geleden schade ten gevolge van of tijdens door of namens ConnectingTheDots uitgevoerde Implementatie of installatie c.q. door of namens ConnectingTheDots ter beschikking gestelde en/of geleverde Programmatuur, producten en/of diensten.
  2. ConnectingTheDots is nimmer aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder tevens begrepen het verlies van gegevens, gederfde omzet en winst.
  3. De aansprakelijkheid van ConnectingTheDots beperkt zich in ieder geval tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van ConnectingTheDots in het specifieke geval wordt uitbetaald, doch zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever voor het schade brengende feit verzonden facturen.
  4. Evenmin is ConnectingTheDots aansprakelijk voor schade aangericht door virussen, logic bombs, trojan horses en andere programma’s of bestanden die via door ConnectingTheDots geleverde zaken of diensten of anderszins door Opdrachtgever zijn ontvangen,.
  5. In geen geval garandeert ConnectingTheDots de ononderbroken beschikbaarheid van telecommunicatieverbindingen en, indien van toepassing en de ononderbroken toegang tot haar diensten al dan niet via het Internet of andere netwerken van ConnectingTheDots dan wel derden.
  6. Overigens is de aansprakelijkheid van ConnectingTheDots beperkt tot € 25.000,-. ConnectingTheDots is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
  7. De aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen komen te vervallen ingeval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van ConnectingTheDots
  8. De beperkingen en uitsluitingen gelden mede ten gunste van alle (rechts) personen waarvan ConnectingTheDots zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
  9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds de aanwezigheid van een Fout, alsmede: a) het melden van de schade binnen 1 maand nadat dit redelijkerwijs ter kennis van Opdrachtgever heeft kunnen komen c.q. is gekomen, en b) op een dusdanige wijze dat exact en middels een daarvoor deskundig persoon wordt aangegeven aan welke (contractuele) verplichting ConnectingTheDots niet heeft voldaan en c) nadat ConnectingTheDots tenminste een termijn van 30 dagen heeft gehad het omschreven en door ConnectingTheDots erkende verzuim of fout te herstellen.
 10. Garantie

  1. ConnectingTheDots zal gedurende een periode van vier en half (4,5) maanden na acceptatie van (enig deel van) de Programmatuur eventuele gebreken in de Programmatuur naar beste vermogen herstellen of ongedaan maken, indien de Programmatuur niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet.
  2. Ieder recht op garantie vervalt doordat de Opdrachtgever door anderen dan ConnectingTheDots reparaties, wijzigingen en/of aanpassingen (heeft laten) laat verrichten
  3. Reparaties, aanpassingen en/of vervangingen die niet onder deze garantie vallen, vinden plaats op basis van de SLA of een nadere overeenkomst.
  4. Door herstel of ongedaan maken van Fouten of verbeteren van de Programmatuur wordt de garantietermijn niet verlengd.
 11. Acceptatie en Reclames

  1. Indien de Opdrachtgever van mening is dat door ConnectingTheDots ter beschikking gestelde Programmatuur en/of de door ConnectingTheDots verrichte Implementatie niet voldoen aan de gesloten Overeenkomst, dient hij ConnectingTheDots daarvan op de hoogte te stellen binnen zeven (7) dagen, na Implementatie c.q. Levering van de desbetreffende Programmatuur.
  2. Bij gebreke van een mededeling zoals bedoeld in de vorige lid, wordt Opdrachtgever geacht de Implementatie c.q. de Programmatuur te hebben geaccepteerd. Ook wordt Opdrachtgever geacht de Implementatie c.q. de Programmatuur te hebben geaccepteerd, zodra de Programmatuur in operationeel gebruik wordt genomen.
  3. In geval van reclame als bedoeld in het eerste lid heeft ConnectingTheDots gedurende een met de oorspronkelijke Leveringstermijn overeenkomende termijn de gelegenheid tot het vervangen, repareren of aanpassen van Programmatuur en/of Implementatie waarvan vast komt te staan dat deze niet overeenkomstig de overeengekomen specificaties is geleverd respectievelijk verricht.
  4. (Klant specifieke) Programmatuur wordt steeds ter test aangeboden aan Opdrachtgever. Na test en acceptatie Opdrachtgever wordt de betreffende Programmatuur op de geplande datum deployed in productie. Indien hetgeen ter test werd aangeboden door Opdrachtgever: niet binnen de overeengekomen testperiode werd afgestest (zonder notifcatie dat testperiode ontoereikend is gebleken), niet dan wel operationeel werd gezet, dan wel wanneer niet binnen vijf (5) werkdagen een bericht van niet-acceptatie werd gedaan, dan geldt de gehele Programmatuur vanaf vijf (5) werkdagen na het beschikbaar komen ervan als geaccepteerd.
 12. Overmacht

  1. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming ("overmacht") door buiten de macht van partijen gelegen omstandigheden (zoals bijvoorbeeld oorlog, mobilisatie, handelsblokkade, het ontbreken van transportmiddelen, of (tijdelijke) niet beschikbaarheid van telecommunicatieverbindingen) welke het nakomen van de Overeenkomst verhinderen of onredelijk kostbaar maken, en buiten de invloedsfeer van ConnectingTheDots liggen, zal de verplichting tot nakoming worden opgeschort voor een periode gelijk aan de duur van voornoemde omstandigheden.
  2. Indien het nakomen van de Overeenkomst onmogelijk is geworden ten gevolge van de onder lid 1 bedoelde gebeurtenissen voor een periode van meer dan drie (3) maanden, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst.
  3. In het geval één van de onder lid 1 genoemde gebeurtenissen voorkomt, is ConnectingTheDots nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden.
 13. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

  1. Tenzij anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. De Service Level Agreement wordt telkens aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden.
  2. Niettegenstaande het elders in of bij deze Overeenkomst bepaalde zijn gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden:
   • iedere partij, indien en zodra aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend en de (voorlopige) surseance van betaling langer dan zes maanden achtereen heeft geduurd;
   • iedere partij, indien en zodra de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
   • iedere partij, indien en zodra de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd,;
  3. Bij beëindiging van het gebruiksrecht van de Programmatuur zal de Opdrachtgever aan ConnectingTheDots alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Programmatuur retourneren en geen kopieën behouden.
  4. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, zullen ook na het einde van de Overeenkomst blijven gelden.
 14. Intellectueel eigendom

  1. Alle auteursrechten en eventuele overige rechten van intellectuele eigendom op alle door ConnectingTheDots aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Programmatuur alsmede op eventuele voorbereidende stukken zullen zowel tijdens als na afloop van de tussen ConnectingTheDots en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst (blijven) berusten bij ConnectingTheDots of bij de derde van wie ConnectingTheDots het recht heeft verkregen om de betreffende Programmatuur aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.
  2. Op wijzigingen, aanpassingen en/of nieuwe versies van de Programmatuur zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.
  3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt ConnectingTheDots tevens al haar (intellectuele eigendoms-)rechten op alle andere door haar verstrekte stukken zoals handleidingen, tekeningen, afbeeldingen, foto's, schetsen, modellen en offertes.
  4. Aan Opdrachtgever verstrekte stukken mogen door Opdrachtgever niet worden gekopieerd, nagemaakt, aan derden worden getoond of anders dan voor eigen gebruik gehanteerd.
 15. Geheimhouding

  1. Ieder der partijen zal alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen teneinde de geheimhouding te waarborgen met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens waarvan zij of personen, van wie zij zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, kennisnemen.
  2. Indien aanvullende bepalingen en voorwaarden met betrekking tot beveiligingsmaatregelen dienen te worden overeengekomen, zullen deze in een afzonderlijke bijlage bij de Onderhoudsovereenkomst worden vastgelegd.
 16. Volledige Overeenkomst, afwijkingen en deelbaarheid

  1. De schriftelijke Overeenkomst tussen partijen met alle bijlagen bevat alle afspraken tussen partijen en treedt in de plaats van alle andere afspraken, toezeggingen en Overeenkomsten tussen partijen.
  2. Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst(en) tussen partijen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze voorwaarden onverbindend of ongeldig mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden teneinde vervangende bepalingen overeen te komen welke de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benaderen.
 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op deze Algemene Voorwaarden en daardoor beheerste verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen welke tussen ConnectingTheDots en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan een gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd te 's-Gravenhage. Tevens is van toepassing het Minitrial Reglement van deze Stichting.
  3. Niet (tijdige) betaling van onbetwiste openstaande opeisbare facturen zal niettemin de gewone rechter onverminderd bevoegd blijven. Zo zal ook de President van de Rechtbank in geval van onverwijlde spoed bevoegd blijven.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de site te analyseren en de ervaring te verbeteren. Lees meer

Geen probleem!